Bel voor een afspraak: 053 700 97 45

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

1. Aanbod
Met behulp van een apparaat van LPG behandelt de medewerker van Skinpro de huid van de cliënt. Doel van de behandeling is het verhelpen van lichamelijke klachten.

2. Aansprakelijkheid
Leverancier zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Leverancier spant zich in om de dienstverlening zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Het is echter onmogelijk om garanties te geven.
Skinpro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialist(e) is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Skinpro is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Skinpro melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Skinpro het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd op de praktijk komt, mag Skinpro de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Skinpro de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Skinpro moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Facturering

  • Bij een pakket worden de kosten vooraf per pin of contant voldaan.
  • Bij een losse behandeling worden de kosten vooraf of achteraf per pin of contant voldaan.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet leverancier vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialist(e) aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Leverancier neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Leverancier behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Leverancier zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding 

De specialist(e) is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialist(e) verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Zwangerschap
Tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding is behandeling niet mogelijk.

8. Beschadiging & diefstal 

Leverancier heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Leverancier meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de directie en de behandelende specialist(e) van Skinpro. Leverancier moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal leverancier de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien leverancier en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Snel Contact

Telefoon: 053-700 97 45
Email: info@skinpro.nl